Shop thực dưỡng sen hồng cam kết giữ bảo mật thông tin cá nhân khách hàng đã cung cấp. Thông tin được cung cấp được sử dụng vào việc vận chuyển đơn hàng đã đặt trước đó. Đồng thời là thông tin shop sử dụng để chăm sóc khách hàng.
Trân trọng.
SHOP THỰC DƯỠNG SEN HỒNG